Zasady przyjęcia

ZWRACAMY SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ ABY PACJENCI NIE ZABIERALI ZE SOBĄ DO ZAKŁADU WARTOŚCIOWYCH RZECZY (biżuterii, pieniędzy i innych kosztowności) 

W TROSCE O NAJWYŻSZY KOMFORT PACJENTÓW PROSIMY, ŻEBY BIŻUTERIĘ I INNE CENNE PRZEDMIOTY ZDJĄĆ/POZOSTAWIĆ PRZED PRZYJAZDEM DO ZAKŁADU. ŚCIĄGANIE ICH NA OSTATNIĄ CHWILĘ PRZYSPARZA PACJENTOM NIEPOTRZEBNEGO STRESU

Zasady udzielania świadczeń 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Zadaniem Zakładu opiekuńczego, w okresie pobytu pacjenta w zakładzie, jest udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio do stanu jego zdrowia.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kierowane są osoby z następującymi schorzeniami:

 • neurologicznymi,
 • geriatrycznymi,
 • przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
 • po skomplikowanych złamaniach, urazach,
 • z trudno gojącymi się ranami, odleżynami.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czas pobytu pacjenta w Zakładzie jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu
przekroczy 40 punktów w skali Barthel Fundusz nie finansuje dalszego pobytu.

Umieszczenie w naszej placówce odbywa się na podstawie złożonego wcześniej kompletu wymaganych dokumentów, które można pobrać z zakładki "Dokumenty i wnioski"(Kliknij tutaj aby przejść do zakładki). Składając dokumanty prosimy o podanie adresu mailowego. 

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

Zakład opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą, więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).

Zasady przyjęcia 

Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego W Bydgoszczy odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu, albo jej przedstawiciel ustawowy. Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie pilnym.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731-kliknij tutaj aby otworzyć).

Pacjent ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia  w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z zastrzeżeniem, że odpłatność nie może przewyższać 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

WAŻNE!

Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie i udzielanie świadczeń.

W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy zgodę może wyrazić opiekun prawny, a w przypadku braku opiekuna prawnego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w Placówce.

Świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontraktu zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ. 

Pobyt w Zakładzie jest czasowy, uzależniony stanem zdrowia pacjenta.

Klauzula RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych (Wnioski o przyjęcie do placówki)

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana