Udostępnianie dokumentów

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna

            W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy dokumentacja medyczna jest udostępniana i przechowywana na podstawie przepisów :

1)  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127);

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190);

3) ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

5) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 408);

6) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.);

7) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

ZPO zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych w formie kserokopii, wypisu oraz do wglądu w siedzibie ZPO (zgodnie z ustawą  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do dostępu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Administracyjnym ZPO w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 15:00, piątek 7:00 – 13:00.

2. Prośbę (potrzebę) można również zgłosić :

 • telefonicznie:  52 340-23-01
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: zpo.bydgoszcz@op.pl

W przypadkach wymienionych w pkt 2 formalizacja wniosku następuje przy odbiorze.

3. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się we wnioskowanej dokumentacji medycznej.

5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ZPO pobiera opłaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2. Wysokość pobieranych opłat wynika z art. 28 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów, wyciągów oraz na informatycznym nośniku danych,
b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
c) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych,
e) w pozostałych przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Dokumenty do pobrania 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Upoważnienie pacjenta do odebrania dokumentacji medycznej

Oświadczenie woli

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana