RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
PACJENTÓW
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt c w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem świadczenia opieki zdrowotnej
3. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), niepodania danych osobowych uniemożliwia realizację świadczenia  zdrowotnego;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Ustawie o świadczeniu opieki zdrowotnej.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania 
6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
7. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest:
Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com
 
Administrator Danych  
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Klauzula Informacyjna- Dla procesu Rekrutacji (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna- Wnioski o przyjęcie do placówki (kliknij tutaj aby otworzyć)  

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w procesie zamówień publicznych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna dotycząca portali społecznościowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu TV (kliknij tutaj aby otworzyć)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w celach finansowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz
reprezentowany przez Dyrektora.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i wystawienia faktury.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Smukalska 251,85-485 Bydgoszcz, pod numerem (52) 340 23 01, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: zol.bydgoszcz@op.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w  następuje za pomocą adresu e-mail: arnold.partner@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z Zakładem.
4) Celem przetwarzania danych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
6) Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, organom prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
9) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  administracja@zol-bydgoszcz.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana