RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
PACJENTÓW
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt c w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem świadczenia opieki zdrowotnej
3. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), niepodania danych osobowych uniemożliwia realizację świadczenia  zdrowotnego;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Ustawie o świadczeniu opieki zdrowotnej.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania 
6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
7. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest:
Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com
 
Administrator Danych  
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Klauzula Informacyjna- Dla procesu Rekrutacji (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna- Wnioski o przyjęcie do placówki (kliknij tutaj aby otworzyć)  

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w procesie zamówień publicznych (kliknij tutaj aby otworzyć)

Klauzula Informacyjna dotycząca portali społecznościowych (kliknij tutaj aby otworzyć)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w celach finansowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz
reprezentowany przez Dyrektora.

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i wystawienia faktury.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Smukalska 251,85-485 Bydgoszcz, pod numerem (52) 340 23 01, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: zol.bydgoszcz@op.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w  następuje za pomocą adresu e-mail: arnold.partner@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z Zakładem.
4) Celem przetwarzania danych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
6) Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, organom prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
9) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Kontakt

  ul. Smukalska 251,
  85-485 Bydgoszcz 
  telefon tel. 52 340 23 01

  Sekretariat:

  zol.bydgoszcz@op.pl

  zegr

   

  pon., śr., czw., pt. 8-13
  wt. 8-16
   

   

   Znajdź nas na Facebook'u!

  NIP: 9671337547
  REGON: 340853073

  Zgoda jest wymagana