Ubezwłasnowolnienie

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej

Zgodnie z art. 545 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie osoby z jej najbliższego kręgu rodzinnego, a więc:

  • małżonek,
  • krewni w linii prostej – np. dzieci, rodzice, dziadkowie,
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (jeśli taki został już powołany).

Ważne: jeśli osoba ma ustanowionego przedstawiciela ustawowego to krewni tej osoby nie mogą zgłaszać wniosku o ubezwłasnowolnienie (art. 545§2 kpc).

Wniosek składa się do właściwego sądu okręgowego miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. W myśl art. 544 kpc w przypadku braku miejsca zamieszkania, właściwym jest sąd miejsca jej pobytu (np. osoby przebywające w Domach Seniora). Należy pamiętać, że małżonek osoby, której dotyczy wniosek, będzie brał udział w postępowaniu przed sądem, niezależnie od tego, czy to on składał wniosek, czy nie.

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie znajdziemy na stronach internetowych sądów. Jest on banalnie prosty. Wniosek adresujemy do sądu okręgowego, podajemy w nim również dokładne dane osobowe wnioskodawcy oraz tzw. uczestnika, czyli osoby, którą chcemy ubezwłasnowolnić. Całość powinna nosić tytuł: „Wniosek o ubezwłasnowolnienie”, z zaznaczeniem, czy chodzi o ubezwłasnowolnienie całkowite, czy częściowe.

We wniosku piszemy:

„Zwracam się z prośbą o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe………………..(tu imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek), z powodu…………………………………………… (tu wpisujemy uzasadnienie)”.

Uzasadnienie wniosku jest konieczne. Musi ono potwierdzać, iż ubezwłasnowolnienie jest korzystne dla danej osoby. Złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej w złej wierze lub lekkomyślnie podlega karze grzywny i nie wywoła skutków prawnych (art.545§ kpc).

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej

Orzekając o ubezwłasnowolnieniu osoby starszej sąd ustanawia jednocześnie dla niej opiekuna prawnego. Na osobie tej spoczywać będą bardzo poważne obowiązki. Należy do nich między innymi:

  • sporządzenie spisu majątku osoby ubezwłasnowolnionej i przedstawienie go sądowi,
  • zarządzanie majątkiem seniora z obowiązkiem corocznego raportowania w tej materii do sądu.

Aby chronić interesy osoby starszej ubezwłasnowolnionej, sąd opiekuńczy sprawuje nadzór nad wykonywaniem tej opieki, zaznajamia się z bieżącą działalnością opiekuna, udziela mu wskazówek i poleceń (art. 165 i następne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wszystko dla dobra ubezwłasnowolnionego.

Opiekun prawny osoby starszej

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 176 ww. kodeksu sąd zwróci się do współmałżonka lub innych przedstawicieli najbliższej rodziny (ojca lub matki). Ale, wobec braku chętnych, opiekunem prawny osoby starszej ­może też zostać ktoś obcy, na przykład przedstawiciel organizacji pozarządowej. Sąd może przyznać takiej osobie wynagrodzenie, jeśli uzna, że zakres jego pracy jest znaczny.

Ważne: we wszelkich działaniach w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, sąd zawsze ma wzgląd na dobro ubezwłasnowolnionego.

Źródło:  Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – warunki, Autor: Cafesenior.pl, Autor: Autoryzacja merytoryczna prawnik Jolanta Woźniak

Kontakt

ul. Smukalska 251,
85-485 Bydgoszcz 
telefon tel. 52 340 23 01

Sekretariat:

zol.bydgoszcz@op.pl

zegr

 

pon., śr., czw., pt. 8-13
wt. 8-16
 

 

 Znajdź nas na Facebook'u!

NIP: 9671337547
REGON: 340853073

Zgoda jest wymagana